8 Eylül 2016 Perşembe

Bir iş önerisi geldi ! (1)

*Yasal Süreçler konusu
1-Firma Türkiye ‘de çalışabilmesi için tüm yasal süreçleri tamamlamış mı?
a)Mal ya da hizmet ticareti ( ya da aracılık hizmeti ) yapan ilgili firma Türkiye de ticari faaliyet tescilini yapmış mı? Ticaret Tescil belgesi var mı?
b)e-para, coin vb. ticareti yapan ilgili firmanın faaliyet tescili yapılmış mı? Faaliyeti Resmi Gazetede ilan edilmiş mi?
Bu konudaki önemli detay:
Birinci gruba giren doğrudan satış firmalarının tescili Ticaret Sicil Memurluğunda yapılırken, ikinci gruba giren firmaların faaliyet ilanı Resmi Gazetede yapılır.
Sorgu:
Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar “ Evet “ ise ve ilgili bu belgeleri mutlaka görüldükten ve doğruluğundan emin olunduktan sonra önerilen firma ile ilgilenilebilir. Aksi durumda kesinlikle firmadan ve öneriden uzak durulmalıdır.

23 Mayıs 2016 Pazartesi

e-Para ve COİN Yasal mı ?


Yanıt ve uyarı bu konudaki en yüksek yerden !
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'ndan

Son dönemde bazı basın yayın kuruluşlarında ve internette “ Bitcoin ” hakkında çeşitli haberlerin çıktığı görülmektedir.

Bilindiği üzere, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (Kanun) 27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre ise Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibari ile ödeme hizmetleri sunan ya da elektronik para ihraç eden ve bu Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme veya elektronik para kuruluşu kategorisine dahil edilebilecek olan kuruluşlar Kurumumuzca çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden başlayarak bir yıl içinde Kurumumuza başvurarak gerekli izinleri almak ve uygulamalarını bu düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun hale getirmek zorundadır.

14 Mayıs 2016 Cumartesi

Evde yapılan ürünlerin satışında vergi muafiyeti

193 Sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 9'uncu maddesi esnaf muaflığından yararlanması söz konusu olanların özel durumlarını belirlemektedir. Bu bağlamda ticaret ve sanat erbabından yasa maddesinde öngörülen şekil ve suretle çalışanların kazançları Gelir Vergisi'nden muaf ( bağışık ) tutulmaktadır.

12 Nisan 2016 Salı

Let’s EARN Acentesi ne yapar ?


Acentelik yetkisi alınır alınmaz ilk aşamada yapılacak önemli noktalar

1-  Acentelik ile ilgili tüm hak ve sorumluluklar detaylıca öğrenilir,
2- Acentelik çalışma alanına girmeyen ticari ürünler, hizmetler ve konular öğrenilir,
3- Acentelik prim paylaşımın net olarak anlamak için PassUp+ paylaşım modeli detaylıca öğrenilir,
4- Acentelik çalışma alanına giren mal ve hizmet üreten kişi ya da kuruluşlar kişisel ajandaya detaylıca not alınır,
5- Acentelik yapabilecek yapıda uygun görülen aday kişilerin kişisel ajandaya detaylıca not alınır,

Neden ?
Let’s EARN Acenteliklerini de mevcut acenteler verdiğinden, her acentenin ne yapması ne yapmaması konusunda kesin ve net bilgiye sahip olması gerekmektedir.

22 Şubat 2016 Pazartesi

PassUp Plus Nedir ?

Bu yazımda sizlere Network Marketing veya Affiliate Marketing dünyasında en yeni komisyon paylaşımı ve yapılanma modeli  " PassUp+ ( PassUp Plus ) " ile tanıştırıyorum.

PassUp+ Nedir ?  


          PassUp+ komisyon paylaşım sisteminde ;
          " Herhangi bir ticari faaliyetten doğan komisyon,
          iki kâr ortağı arasında eşit olarak paylaşılmaktadır "

Nasıl çalışır ?

23 Aralık 2015 Çarşamba

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ


Resmi Gazete Tarihi: 10.01.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29232

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemek ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketicileri korumaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketiciye yönelik her türlü ticari reklam ile haksız ticari uygulamayı kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci, 62 nci, 63 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.