18 Mart 2018 Pazar

TELOMERLER ve HÜCRESEL YAŞLANMA

Telomer her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalardır. Tıpkı ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik parçalara benzerler. Vücudumuzdaki tüm hücrelerdeki DNA sarmallarının ucunda bulunurlar. Her hücrede 23 kromozom çifti olduğundan, her hücrenin 92 telomeri vardır.

Hücrelerimiz bizi genç ve sağlıklı tutabilmek için her bölündüğünde, telomerler sürekli kısalır. Ayrıca telomer uzunluğu stres, sigara, obezite, egzersiz eksikliği, kötü beslenme alışkanlıklarının da katkısı ile daha da kısalırlar.

8 Eylül 2016 Perşembe

Bir iş önerisi geldi ! (1)

*Yasal Süreçler konusu
1-Firma Türkiye ‘de çalışabilmesi için tüm yasal süreçleri tamamlamış mı?
a)Mal ya da hizmet ticareti ( ya da aracılık hizmeti ) yapan ilgili firma Türkiye de ticari faaliyet tescilini yapmış mı? Ticaret Tescil belgesi var mı?
b)e-para, coin vb. ticareti yapan ilgili firmanın faaliyet tescili yapılmış mı? Faaliyeti Resmi Gazetede ilan edilmiş mi?
Bu konudaki önemli detay:
Birinci gruba giren doğrudan satış firmalarının tescili Ticaret Sicil Memurluğunda yapılırken, ikinci gruba giren firmaların faaliyet ilanı Resmi Gazetede yapılır.
Sorgu:
Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar “ Evet “ ise ve ilgili bu belgeleri mutlaka görüldükten ve doğruluğundan emin olunduktan sonra önerilen firma ile ilgilenilebilir. Aksi durumda kesinlikle firmadan ve öneriden uzak durulmalıdır.

23 Mayıs 2016 Pazartesi

e-Para ve COİN Yasal mı ?


Yanıt ve uyarı bu konudaki en yüksek yerden !
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'ndan

Son dönemde bazı basın yayın kuruluşlarında ve internette “ Bitcoin ” hakkında çeşitli haberlerin çıktığı görülmektedir.

Bilindiği üzere, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (Kanun) 27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre ise Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibari ile ödeme hizmetleri sunan ya da elektronik para ihraç eden ve bu Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme veya elektronik para kuruluşu kategorisine dahil edilebilecek olan kuruluşlar Kurumumuzca çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden başlayarak bir yıl içinde Kurumumuza başvurarak gerekli izinleri almak ve uygulamalarını bu düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun hale getirmek zorundadır.

14 Mayıs 2016 Cumartesi

Evde yapılan ürünlerin satışında vergi muafiyeti

193 Sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 9'uncu maddesi esnaf muaflığından yararlanması söz konusu olanların özel durumlarını belirlemektedir. Bu bağlamda ticaret ve sanat erbabından yasa maddesinde öngörülen şekil ve suretle çalışanların kazançları Gelir Vergisi'nden muaf ( bağışık ) tutulmaktadır.

23 Aralık 2015 Çarşamba

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ


Resmi Gazete Tarihi: 10.01.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29232

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemek ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketicileri korumaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketiciye yönelik her türlü ticari reklam ile haksız ticari uygulamayı kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci, 62 nci, 63 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

15 Aralık 2015 Salı

İnternette ve Yetkisiz Yerler Dışında ve her durumda Satışı yasaklı ürünler

Sağlık Beyanlı Ürünler: 
Sağlık Bakanlığı’nın aşağıda bilginize sunulan 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı:
“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  tarafından hazırlanan 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte”  Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmıştır.